Άννα Διαμαντοπούλου

Switch to desktop Register Login

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρτιος - Μάιος 2012

Σε μια μικρή αγορά όπως η ελληνική, μόνο η εξωστρέφεια μπορεί να διατηρήσει τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, και αυτό έχει ως προϋπόθεση την ενσωμάτωση των καινοτομιών, των νέων τεχνολογιών και της κουλτούρας του διαδικτύου, των χαρακτηριστικών δηλαδή της νέας οικονομίας…. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα της εποχής σημαίνει βεβαίως και ένα μοντέλο συμμετοχικής δημοκρατίας όπου οι πάντες δικαιούνται να γνωρίζουν……από το βιβλίο της Άννας Διαμαντοπούλου «Η έξυπνη Ελλάδα», 2006

Κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  κύριος στόχος ήταν η επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου για την ανάπτυξη, με βασικούς άξονες:

   τη διαφάνεια και αντιμετώπιση της διαφθοράς
    τη νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους, αγοράς και κοινωνίας
     την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία
      τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με απλοποιήσεις διαδικασιών και καταργήσεις παρωχημένων νόμων
       την άρση περιορισμών, την απελευθέρωση των αγορών, την τόνωση της εξωστρέφειας
        την προώθηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών
         την αξιοποίηση του θεσμού των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την αποκατάσταση της ζωής στο κέντρο της Αθήνας με εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση

 Σύσταση Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜμΕ

 Μετά την επίσκεψη της Άννας Διαμαντοπούλου στον Επίτροπο Περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Γιοχάνες Χαν και τις σχετικές διαπραγματεύσεις εν όψει της Συνόδου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, υπογράφηκε στις 20 Μαρτίου 2012 από την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Πλούταρχο Σακελλάρη η συμφωνία για την σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜμΕ.

Το Ταμείο Εγγυήσεων συμβάλλει αποφασιστικά στην αναπροσαρμογή του ΕΣΠΑ ως εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, που αποτελεί στρατηγικό στόχο του Υπουργείου.  Η λειτουργία του Ταμείου Εγγυήσεων θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της πιστωτικής στενότητας που ταλανίζει χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες.

Το Ταμείο Εγγυήσεων θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκ. ευρώ, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την  ΕΤΕπ με σχέση 1:2, θα παρέχουν ρευστότητα στην ελληνική αγορά τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν 440 εκ. ευρώ που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΤΕπ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά, στόχος είναι μέχρι το τέλος 2015 να χορηγηθούν δάνεια στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους τουλάχιστον 1,44 δισ. ευρώ.

Οι διαδικασίες αυτές θα οδηγήσουν στη δανειοδότηση των ελληνικών εμπορικών τραπεζών από την ΕΤΕπ, οι οποίες στη συνέχεια θα χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μορφή ευνοϊκών δανείων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συμπληρώνει το Ταμείο Εγγυήσεων με ένα νέο εγγυοδοτικό προϊόν του ΕΤΕΑΝ ύψους 150 εκ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από πόρους του ΕΣΠΑ, το οποίο θα εγγυηθεί δάνεια για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις, αντιμετωπίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι οι εγγυήσεις.

Ανατροπές στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων

Ύστερα από καταγγελίες για θέματα διαφθοράς, αδιαφάνειας και χαμηλής αποτελεσματικότητας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προχώρησε το Μάρτιο του 2012 στην απομάκρυνση και  αντικατάσταση όλων των εργαζομένων στην εν λόγω διεύθυνση μετά από δημόσια πρόσκληση μεταξύ υπηρετούντων στο δημόσιο.

Ζητήθηκε έλεγχος Πόθεν Έσχες, από μεικτό κλιμάκιο του ΣΔΟΕ και των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, και βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος όλων των υποθέσεων που χειρίστηκαν οι υπάλληλοι που συνελήφθησαν με τη κατηγορία του χρηματισμού, από το 2004 ως σήμερα.

Με την απόφαση αυτή, αφενός δημιουργείται η αναγκαία νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους, αγοράς και κοινωνίας πολιτών και αφετέρου  δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να εκλείψει κάθε υπόνοια και να αποκατσταθεί το κύρος όλων εκείνων που εργάζονται σκληρά με σεβασμό στον όρκο τους.

Νόμος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (4072/2012)

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία, κατατέθηκε και ψηφίσθηκε από την Βουλή στις 10 Απριλίου 2012, ο νόμος που ενσωματώνει προβλέψεις του Σχεδίου Δράσης για την Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα.

Παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότερες ρυθμίσεις, που έχουν άμεση σχέση με την διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, αλλά και τον έλεγχο των τιμών:

 1. Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων, και όλα τα σχετικά αναρτώνται στο διαδίκτυο.
 2. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του fast track και διασφαλίζεται η αντικειμενικοποίηση των προϋποθέσεων, ώστε σημαντικός αριθμός μικρότερων επενδύσεων να μπορούν να ενταχθούν σε αυτό.
 3. Εισάγεται ειδική κατηγορία στρατηγικής επένδυσης, εντός ήδη οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών, με το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι πάνω από 15 εκ. ευρώ, ποσό που ανταποκρίνεται στα πραγματικά μεγέθη του κλάδου της βιομηχανίας, και μειώνονται, τόσο ο χρόνος για την έκδοση των σχετικών αδειών από 60 σε 45 ημέρες, όσο  και το ποσοστό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
 4. Θεσμοθετούνται μέτρα για τις εξαγωγές, όπως το Single Window for exports, ένα ψηφιακό One Stop Shop για τους εξαγωγείς, που θα απλοποιήσει όλες τις προ-τελωνειακές εξαγωγικές διαδικασίες μέχρι το τέλος του έτους και θα τις ηλεκτρονικοποιήσει στη συνέχεια.
 5. Εισάγεται η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία μια νέα ευέλικτη μορφή ανώνυμης εταιρείας, εκ του νόμου εμπορική, με νομική προσωπικότητα, με δυνατότητα μονοπρόσωπης διαμόρφωσης ορισμένης διάρκειας, με καταστατική έδρα την Ελλάδα, χωρίς κρατική εποπτεία, και με ελάχιστο κεφάλαιο ακόμα και ένα (1) ευρώ.
 6.  Βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται το δίκαιο των σημάτων και επιταχύνεται η διαδικασία κατάθεσης και κατοχύρωσης του σήματος εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 7.  Θεσπίζεται το «σήμα ελληνικού προϊόντος», για τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα χάριν της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, πάταξης παράνομων ελληνο-ποιήσεων, και αποτελεσματικότερης προώθησής τους στο εξωτερικό.
 8.  Αίρεται πλήρως το «καμποτάζ» και οι περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών κρουαζιέρας από πλοία με σημαίες τρίτων κρατών που εκτελούν κρουαζιέρες και έχουν ως αφετηρία ελληνικό λιμένα. Καταργείται η υποχρέωση σύναψης σύμβασης της πλοιοκτήτριας εταιρίας με το κράτος.

Άννα Διαμαντοπούλου, 2012. Το περιεχόμενο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Greece 3.0

Top Desktop version